Graag informeren wij u nader door verstrekking van onderstaande brief verzonden vanuit de branchevereniging de NVB:

Geachte opdrachtgever (regulier),
Elke dag zijn er ongeveer 30.000 beveiligers actief om in onze samenleving de veiligheid te vergroten. Ik ben als voorzitter van de Nederlandse veiligheidsbranche trots op die beveiligers, die ook voor uw veiligheid en die van uw werknemers aan het werk zijn.
Dat gaat niet zomaar. Namens de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche doe ik een dringend beroep op u. Vanzelfsprekend heeft u een overeenkomst of contract met uw huidige dienstverlener. U voert, verwacht ik, in deze periode de jaarlijkse contract- en indexeringsgesprekken met uw beveiligingsdienstverlener. Natuurlijk vertelt hij of zij u welke veranderingen er in de beveiligingsbranche spelen en doet hij een voorstel wat, rekening houdend met de te verwachten kostenverhogingen, het tarief in 2020 of de jaren daarna zal zijn. Als voorzitter bemoei ik me niet met individuele commerciële trajecten, maar ik wil specifiek in dit jaar in algemene zin wel een lans breken voor onze leden die elk jaar met veel opdrachtgevers het gesprek aangaan om tot een faire prijs te komen. Want op 1 januari 2020 speelt er naast de reguliere verhogingen voortvloeiend uit de CAO Particuliere Beveiliging (CAO PB), de kostenstijgingen uit premies en pensioenen ook de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die juist in deze sector waar flexibiliteit essentieel is een grote impact heeft.

Kostenstijgingen uit de CAO PB

In 2018 is de CAO PB voor vijf jaar afgesloten en enige tijd later algemeen verbindend verklaard voor de gehele sector. Dat betekent dat beveiligers per 1 januari 2020 recht hebben op een loonsverhoging van 2,5% of hoger indien de CPI index hoger is dan 2,5%. Dezelfde loonstijging is ook afgesproken voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Daarnaast is in de CAO PB afgesproken dat de arbeidsduur wordt verkort van 152 naar 144 in 2023. Het effect hiervan is dat het uurloon van de beveiliger per 1/1/2023 met zo’n 5,5% additioneel stijgt. Hierdoor blijft het werken in de beveiliging aantrekkelijk en wordt de werkdruk in de onregelmatige diensten, verlaagd. Het betekent echter ook dat, als u uw dienstverlening opnieuw aanbesteedt tot en met 2023 of daarna, beveiligingsbedrijven hiermee rekening moeten houden in hun tariefstelling.
Voor de korte termijn (per 1/1/2020) geldt derhalve dat de kostenstijgingen voortvloeiend vanuit de CAO PB ten minste 2,5% plus de reguliere in de CAO afgesproken periodieke verhoging omvat.

Secretariaat:
Stephensonweg 14 - 4207 HB GORINCHEM - Postbus 693 - 4200 AR GORINCHEM - T +31 (0)183 646 670 F +31 (0)183 621 161
info@veiligheidsbranche.nl - www.veiligheidsbranche.nl - ABNANL2A NL69 ABNA 0531 1572 53 - NL008851815B01 - KvK 40408011

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De gevolgen van de WAB komen daar komend jaar bovenop. De belangrijkste consequentie van invoering van de WAB is dat inzet van flexibele arbeid duurder wordt. Natuurlijk zijn er opdrachten met over het jaar een relatief vast aanbod aan werk. Maar veel opdrachten kennen een dynamiek waardoor een flexibele schil nodig is om pieken en dalen te kunnen opvangen, om mogelijkheden te hebben om incidenteel snel op en af te kunnen schalen etc. Binnen de beveiliging is het werken met flexibele krachten ook nodig omdat veel opdrachtgevers iedere 3 tot 4 jaar hun diensten opnieuw aanbesteden. De hieruit voortvloeiende en mogelijk onzekere mutaties in de klantenportefeuille dwingt bedrijven eveneens tot het inzetten van flexibele arbeid.

De stijging van loonkosten als gevolg van de WAB per 1/1/2020 zit in met name twee aspecten:

1. de transitievergoeding: beveiligers krijgen over elke gewerkte dag het recht op een transitievergoeding. Nu is dat nog slechts verschuldigd nadat een dienstverband twee jaar heeft geduurd. Deze transitievergoeding behelst ca 2,8% van de loonsom voor deze groep medewerkers;

2. gedifferentieerde WW-premie: op dit moment betalen werkgevers 4,36% WW-premie. De invoering van de WAB betekent dat de WW-premie per 2020 voor flexibel inzetbare beveiligers stijgt naar 7,94%. De feitelijke kostenstijging voor uw beveiligingspartner zal afhankelijk zijn van een mix in vast personeel en flexibel personeel. Vast staat dat er ook hier sprake is van een serieuze kostenstijging afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand.

Overige wijzigingen

Naast bovenstaande wijzigingen wordt een beveiligingsbedrijf net als elk jaar ook het komende jaar geconfronteerd met kostenontwikkelingen. Ik noem er twee:

1. in de CAO PB afgesproken periodieke verhogingen. Jaarlijks ontvangt een deel van de beveiligers een automatische loontrede op basis van ervaringsjaren. De jaarlijkse kostenstijgingen die hiermee gemoeid is schat ik tussen de 0,5% en 1,5% afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand;

2. door overheidswege opgelegde wettelijke en sociale premies. Deze zijn deels bedrijfsafhankelijk.

Tot slot

Uw beveiligingsdienstverlener is er op ingespeeld om flexibel op uw vraag in te spelen maar wordt nu geconfronteerd met externe kostenstijgingen door een wettelijke regeling die voor iedereen geldt. Hij of zij zal met u het gesprek aangaan om die kosten door te berekenen in het tarief dat hij nodig acht om kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening bij u als opdrachtgever te leveren. Hoewel ik me realiseer dat u ongetwijfeld al dan niet contractuele afspraken heeft gemaakt omtrent dit onderwerp hoop ik van harte dat u en uw beveiligingsdienstverlener ook voor 2020 en de jaren daarna op een wederzijds gezonde financiële basis met elkaar samenwerken, want alleen zo zorgen we daadwerkelijk voor meer veiligheid!

Voor vragen: info@veiligheidsbranche.nl

Met vriendelijke groet,
Ard van der Steur

Toegankelijkheid Menu

× Whatsapp Available from 07:30 to 16:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday